ZUO

,, Działalność Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannie”

         Składowisko Odpadów komunalnych w miejscowości Różanna powstało w 1980 roku. Pojemność starej kwatery składowiska wynosiła 4,1 ha, na starym składowisku zostało zdeponowane 396 000 m³ . Składowisko zostało zamknięte 10 marca 2011 roku, wówczas zaprzestano składowania odpadów i przystąpiono do rekultywacji zamkniętej kwatery. W roku 2010 Gmina Opoczno przystąpiła do budowy nowego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Różannej. W roku 2011 zakład został przekazany do użytku. Całkowita wartość inwestycji wyniosła około 31 mln., w tym 24 mln. to kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach tego projektu oprócz budowy nowego zakładu i zamknięcia starego składowiska projekt obejmował również zakup dwóch samochodów specjalistycznych do odbioru odpadów posegregowanych odpadów oraz zakup 50 tyś pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Zarządzającym Zakładem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie. Powierzchnia terenu, na której zlokalizowana jest instalacja zajmuje łącznie 15,5 ha. Zakład posiada pozwolenie zintegrowane obejmujące wszystkie instalacje oraz z dniem 17.05.2016 zgodnie z Uchwałą nr XXII/278/16 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2016 r uzyskało status Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) dla instalacji mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych położonej w miejscowości Różanna, gmina Opoczno w regionie III gospodarki odpadami komunalnymi w województwie łódzkim.
Od września 2019 r. dotychczasowe regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (tzw. instalacje RIPOK), funkcjonujące na terenie województwa łódzkiego, zapewniające mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku lub składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych – stały się instalacjami komunalnymi.

Przeznaczeniem zakładu jest:
– przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych,
– odzysk odpadów selektywnie zebranych,
– kompostowanie odpadów biodegradowalnych,
– zagospodarowanie odpadów remontowo – budowlanych w sposób umożliwiający ich dalsze wykorzystanie,
– prowadzenie zorganizowanej zbiorki i czasowego deponowani odpadów niebezpiecznych,
– unieszkodliwianie odpadów powstających po procesie mechanicznego-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz z pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.
Odpady trafiające do Zakładu w pierwszej kolejności są ważone oraz sprawdzane pod względem jakościowym (rodzaj asortymentu). Po sprawdzeniu rodzaju odpadu są kierowane do odpowiedniego procesu technologicznego.

Krótki opis technologii
Zmieszane odpady komunalne przyjmowane są na hali gdzie przechodzą proces rozdrabniania za pomocą rozdrabniacza wstępnego, następnie trafiają na sito bębnowe o oczkach powyżej 80 mm, gdzie odpady rozdzielane są na dwie frakcje: frakcję podsitową oraz frakcję nadsitową.
Frakcja podsitowa zostaje poddana procesowi biologicznego przetwarzania odpadów w specjalnych zamkniętych zasobnikach – czyli procesowi biostabilizacji.
Frakcja nadsitowa trafia do kabiny sortowniczej gdzie następuje selekcjonowanie odpadów. Pozostała frakcja to frakcja odpadów posortowniczych, która przechodzi przez specjalny separator, a następnie odpady są rozdrabniane w rozdrabniaczu końcowym.
Odpady te oddawane są jako paliwo alternatywne. Instalacja ma wydajność 33,5 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych na rok.

 

Technologie ZUO obejmują:

Niecka składowiska odpadów, tworzą ją dwie kwatery , które są podzielone szczelnym wałem z gliny. Kwatery zostały wybudowane jako składowisko podpoziomowo – nadpoziomowe. Pojemność eksploatacyjna kwater niecki składowisk wynosi łącznie 401200 m³ w tym:
– Kwatera I – 198 000m³
– Kwatera II – 203 200 m³
Sortownia odpadów selektywnie zebranych – do sortowni dostarczane są odpady surowcowe, które pochodzą z selektywnej zbiórki. Sortownia składa się z kabiny sortowniczej, linii sortowniczej ośmiostanowiskowej składającej się z przenośnika taśmowego wznoszącego i przenośnika taśmowego sortowniczego do sortowania ręcznego, separatora powietrznego, rozdrabniacza końcowego, pojemników z siatki, perforatora butelek pet, pras belujących oraz wózków widłowych.
W procesie sortowania wydzielane są następujące surowce, makulatura, szkło, tworzywa sztuczne w podziale na kolory, metale, chemia gospodarcza. Następnie wysegregowane surowce są belowane i sprzedawane do firm zajmujących się przetwarzaniem tego typu surowca.
Wydajność linii sortowniczej w systemie jednozmianowym to 1 500 Mg/rok, obecnie zakład pracuje w systemie dwuzmianowym, a maksymalna moc przerobowa sortowni wynosi
3000 Mg/rok.
Kompostownia odpadów biodegradowalnych – proces technologiczny pracy kompostowni polega na kompostowaniu odpadów biodegradowalnych czyli odpadów zielonych pochodzących z pielęgnacji

SONY DSC

parków i ogrodów oraz odpadów roślinnych pochodzących z miejskich targowisk. Proces ten odbywa się na płycie kompostowej o powierzchnię 445, m². Na płycie formowane są pryzmy o wysokości 3÷3,5 m. Każda płyta wyposażona jest w otwory, dzięki którym następuje napowietrzanie znajdującej się na niej pryzmy, bez konieczności przewracania biomasy. Po okresie intensywnego kompostowania dojrzały kompost jest przesiewany przez sito i składowany na płycie dojrzewania kompostu o powierzchni 595,00 m². Na wyposażenie kompostowni składa się rozdrabniarka do gałęzi oraz sito do przesiewania dojrzałego kompostu.
Punkt zagospodarowanie odpadów remontowo-budowlanych – służy do rozdrabniania wstępnie wydzielonych odpadów betonowych pochodzących z rozbiórki lub remontu budynków, modernizacji dróg itp. Pokruszony gruz jest wykorzystywany na cele technologiczne zakładu, jako warstwa izolacyjna na kwaterze składowiska lub do budowy i utwardzania dróg dojazdowych na kwaterę składowiska. Punkt wyposażony jest w trzy boksy o łącznej powierzchni 550 m². Podstawowym urządzeniem do przeróbki gruzu jest kruszarka mobilna.
Punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych – punkt demontażu odpadów wielkogabarytowych wyposażony jest w stanowiska ślusarskie, zestaw do cięcia gazowego. Przy użyciu w/w wyposażenia następuje rozmontowywanie odpadów wielkogabarytowych na elementy stanowiące surowce wtórne oraz frakcje do wykorzystania lub unieszkodliwienia.
Obecnie odpady wielkogabarytowe są rozdrabniane przez rozdrabniarkę wstępną wyposażoną w separator metali żelaznych. Odzyskany w ten sposób metal jest gromadzony i przekazywany do uprawionego odbiorcy.
Miejsce czasowego deponowanie odpadów – służy do czasowego przetrzymywania odpadów problemowych i niebezpiecznych, wyłączonych z ogólnego strumienia odpadów, zapewnia bezpieczne ich gromadzenie i przechowywanie do czasu przekazania ich do odzysku lub unieszkodliwienia w odpowiednich instalacjach. W związku ze specyfiką gromadzonych odpadów punkt musi spełniać wymogi bezpieczeństwa.
Zgodnie z wymogami nowej Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie na terenie zakładu powstał PSZOK do którego mieszkańcy gminy Opoczno mogą dostarczyć odpady z gospodarstw domowych, takie jak odpady remontowo-budowlane, odpady bio, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne , odpady selektywnie zebrane, sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony.
Zgodnie z założeniami nowego systemu gospodarki odpadami do zakładu trafiają następujące strumienie odpadów:
– zmieszane odpady komunalne;
– odpady biodegradowalne wytworzone w firmach w ramach własnej działalności;
– odpady selektywnie zebrane;
– odpady budowlane;
– odpady wielkogabarytowe;

Metody przetwarzania:
R3 – Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania);
R5 – Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych;
R12 – wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11
Na terenie zakładu są także unieszkodliwiane odpady metodą D5 – składowanie na składowisku w sposób celowo zaprojektowany (np. umieszczanie w uszczelnionych oddzielnych komorach, przykrytych i izolowanych od siebie wzajemnie i od środowiska itd.).