Programy Krajowe

 


Zadanie pn. „Zakup nowego pojazdu do czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody (recyklingiem)” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Planowana wartość ogólna przedsięwzięcia – 2 200 000,00 zł netto.

Forma dofinansowania: częściowe umorzenie pożyczki ze środków WFOŚiGW  w Łodzi w wysokości –     1 961 883,00  zł.

 

Zakres projektu obejmuje:

W ramach zadania zakupiony został pojazd do czyszczenia i udrażniania kanalizacji  z odzyskiem wody (recyklingiem), który charakteryzuje się najnowocześniejszymi rozwiązaniami konstrukcyjno – technologicznymi. Samochód ten różni się od obecnie posiadanego przez Spółkę sprzętu przede wszystkim  systemem odzysku – recyklingu wody wykorzystywanej do czyszczonej sieci kanalizacyjnej. W zastosowanym procesie czyszczenia rurociągów woda wtłaczana jest pod wysokim ciśnieniem do kanalizacji, następnie ścieki wraz z zanieczyszczeniami będą wysysane przez podciśnienie do zbiornika urządzenia (pojazdu). W zbiorniku, poprzez zastosowanie kilkustopniowego systemu oczyszczania (tj. specjalnych filtrów) zanieczyszczenia będą odseparowywane, a odzyskana woda ponownie wykorzystana do dalszej pracy przy czyszczeniu i udrażnianiu sieci kanalizacyjnej.

 

Więcej informacji na temat dofinansowań udzielanych przez WFOŚiGW znajduje się na stronie internetowej www.wfosigw.lodz.pl 

 

Data dodania: 17.08.2022r.

 


Zadanie pn. „Rozbudowa linii odwadniania osadów ściekowych wraz z modernizacją węzła higienizacji osadu na terenie Oczyszczalni Ścieków w Opocznie” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Planowana wartość ogólna przedsięwzięcia – 1 550 000,00 zł netto.

Forma dofinansowania: częściowe umorzenie pożyczki ze środków WFOŚiGW  w Łodzi w wysokości –     1 098 516,16 zł.

 

Zakres projektu obejmuje:

Rozbudowę linii odwadniania osadów  w ramach której przewiduje się zakup i montaż drugiego urządzenia do odwadniania osadów ściekowych wraz z niezbędną armaturą i urządzeniami pomocniczymi (np. pompy osadu,  pompy dozujące,  przepływomierze,  zespół przygotowania polielektrolitu, macerator, itp.),

–  Dostosowanie istniejącej technologii (taśmociągów, podajników, itp.) i  pomieszczeń odwadniania osadów do potrzeb rozbudowy oraz połączenie  urządzenia  do odwadniania osadów ściekowych z istniejącą linią  odwadniania na prasie filtracyjnej oraz higienizacją osadów odwodnionych,

Modernizacja węzła higienizacji osadów.

 

Data dodania: 26.07.2021r.