Praca

Kierownik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

OPIS STANOWISKA:

 • Kontrola aspektów technologicznych procesu składowania odpadów,
 • Zapewnienie i nadzór nad prawidłowym zabezpieczeniem składowiska  pod względem przepisów BHP i ppoż,
 • Zarządzanie pracownikami, w tym organizacja ich pracy, rozliczanie czasu pracy, wyposażanie w niezbędne środki ochronne itp. oraz zgłaszanie zapotrzebowania w zakresie zasobów ludzkich,
 • Nadzór nad prowadzeniem monitoringu składowiska, wszystkich obowiązków formalno-prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz nadzór nad zgodnością przyjmowanych odpadów,
 • Aktywny udział w kontrolach przeprowadzanych przez upoważnione instytucje,
 • Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych dla zarządu oraz uprawnionych instytucji w zakresie danych dotyczących składowanych odpadów oraz innych procesów zachodzących na obiekcie,
 • Przygotowywanie umów z klientami, prowadzenie dokumentacji, sporządzanie raportów, ewidencji i wniosków w zakresie działalności Zakładu.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe (preferowane w zakresie ochrony środowiska, gospodarki odpadami  etc.)
 • świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • znajomości przepisów w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska
 • dobra umiejętność obsługi komputera, pakietu MS Office, mile widziana znajomość programu Enova
 • odporność na stres, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 • prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego (kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne)
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje

ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW KOMUALNYCH

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Usług Komunalnych

OPIS STANOWISKA:

 • Sprawdzanie stanu technicznego i naprawa pojazdów komunalnych,
 • Montaż i naprawa elektronicznych i mechanicznych układów w pojazdach komunalnych,
 • Montaż i naprawa dodatkowych urządzeń w pojazdach komunalnych,
 • Wykonywanie czynności obsługowych i konserwacyjnych elementów elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych,
 • Diagnozowanie usterek i ich usuwanie.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie minimum zawodowe kierunkowe,
 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość diagnostyki samochodowej.
 • prawo jazdy Kat. B
 • samodzielność w działaniu, umiejętność w organizacji pracy, odpowiedzialność oraz dokładność.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego (kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne)
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji w sekretariacie PGK Sp. z o.o. ul. Krótka 1 w Opocznie w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja bądź przesłanie aplikacji na emaila sekretariat@pgk.opoczno.pl (w treści emaila zamieścić dane umożliwiające identyfikację osoby składającej aplikacje),

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez PGK Sp. z o.o. w Opocznie w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Elektromechanik pojazdów komunalnych

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę.

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Elektromechanik pojazdów komunalnych, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.


Specjalista ds. wodociągowych i kanalizacyjnych

INFORMACJE OGÓLNE

 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczalni Ścieków

OPIS STANOWISKA:

 • uczestnictwo w przygotowaniu i realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu wodociągów i kanalizacji;
 • planowanie i nadzór nad modernizacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • sporządzanie i uzgadnianie dokumentacji projektowych sieci, urządzeń oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • nadzór nad realizacją inwestycji z zakresu wodociągów i kanalizacji,
 • nadzór i kierowanie pracami remontowymi, konserwacyjnymi i usuwaniem awarii,
 • prowadzenie monitoringu oraz sporządzenie raportów rzeczowych i finansowych z zakresu prowadzonych prac,
 • wypisywanie dowodów Rw na pobierane materiały, narzędzia i urządzenia,
 • prowadzenie rozliczeń materiałowych z prowadzonych robót,
 • dokonywanie zamówień na materiały i sprzęt,
 • utrzymywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji inwestycyjnych,

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe preferowane wyższe techniczne o kierunku inżynierii sanitarnej/ ochrony środowiska,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku technicznym w branży wodociągowo- kanalizacyjnej, preferowane w zakresie inwestycji związanych z przebudową/budową sieci/urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, uzyskiwania decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w toku projektowania,
 • znajomość przepisów prawa budowalnego, wodnego, ochrony środowiska, ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków etc.
 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office, program Auto CAD, mile widziana znajomość programu Enova),
 • mile widziane doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
 • dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 • prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego (kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne)
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje

 


MŁODSZY SORTOWACZ ODPADÓW

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

OPIS STANOWISKA:

 • Rozładunek dostarczonych na miejsce sortowania i składowania odpadów oraz surowców wtórnych
 • Sortowanie odpadów i surowców wtórnych
 • Przygotowanie surowców wtórnych do belowania
 • Prace porządkowe i utrzymywanie  porządku na terenie zakładu odpadów oraz prace związane z funkcjonowaniem zakładu
 • Mycie i dezynfekcja pojemników i kontenerów na nieczystości stałe
 • Wykonywanie innych czynności doraźnie zleconych przez Kierownika Zakładu

WYMAGANIA:

 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Mile widziane uprawnienia na wózki jezdniowe
 • Znajomość przepisów bhp i ppoż.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego (kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne)
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje

ŁADOWCZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Usług Komunalnych

OPIS STANOWISKA:

 • Przetaczanie, przenoszenie pojemników z odpadami oraz ich załadunek do specjalistycznych pojazdów przeznaczonych do wywozu śmieci
 • Opróżnianie i usuwanie zawartości pojazdu służącego do wywozu odpadów na składowisku odpadów
 • Usuwanie zanieczyszczeń oraz mycie i dezynfekcja pojazdów służących do wywozu odpadów
 • Mycie i dezynfekcja pojemników i kontenerów przeznaczonych do gromadzenia nieczystości

WYMAGANIA:

 • Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość przepisów bhp i ppoż.
 • Mile widziane uprawnie do kierowania pojazdem pow. 3,5t

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego (kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne)
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje

RATOWNIK WODNY

 INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”

OPIS STANOWISKA:

 1. Pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania  pomocy oraz podejmowanie akcji
 2. Kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się.
 3. Sygnalizowanie za pomocą gwizdka przekroczenia przez kąpiących zasad regulaminowych oraz zakończenie czasu trwania zajęć.
 4. Natychmiastowe reagowanie na wszelkie naruszenia regulaminu obowiązującego na hali
 5. Prawidłowe przygotowanie i użytkowanie basenów kąpielowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obowiązującymi normami sanitarno – W trakcie pełnienia służby oczyszczanie powierzchni wody i dna z wszelkich przedmiotów.
 6. W trakcie pełnienia służby ratownik ponosi odpowiedzialność za czystość i porządek na basenie i chodnika wokół niecek.
 7. Przestrzeganie przepisów BHP i regulaminów obowiązujących na terenie Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”.

WYMAGANIA:

 • posiadanie stopnia ratownika WOPR
 • ukończenie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • posiadanie ważnej legitymacji członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy
 • posiadanie jednego patentu lub uprawnienia przydatnego w ratownictwie wodnym
 • udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin na pływalni lub parku wodnym

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia:

– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych lub uprawnienia ratownika wodnego.

– Aktualne zaświadczenie KPP.

– Aktualna legitymacja ratownika wodnego lub dokument potwierdzający przynależność w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa

 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
  (w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy).