Badanie sprawozdania finansowego 2023-2024

 
 
Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie
 
 
Zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i rok obrotowy 2024 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.
Oferta powinna zawierać:
 1. Informację o oferencie, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 2. Udokumentowane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym potwierdzenie doświadczeń w badaniu spółek komunalnych.
 3. Proponowany harmonogram prac.
 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie raportu i opinii, łącznie z innymi kosztami tj. delegacje, noclegi, wyżywienie.
 5. Projekt umowy.
 6. Wartość sumy gwarantowanej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru.
Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2023 winno nastąpić nie później niż do dnia 30.04.2024r., za rok 2024 nie później niż do dnia 30.04.2025r.
 
Płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Zarząd Spółki opinii i raportu z badania.
 
Pisemne oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 i 2024” za pośrednictwem poczty na adres Spółki: 26-300 Opoczno, ul.Krótka 1, lub w wersji elektronicznej opatrzonych podpisem kwalifikowanym na adres sekretariat@pgk.opoczno.pl  w terminie do dnia 15.07.2023r.
 
Dodatkowe informacje:
 
 1. Przychody netto za rok obrotowy 2022:  42.266.263,87 zł
 2. Kapitał własny na dzień 31.12.2022r.: 61.434.603,74 zł
 3. Suma bilansowa za rok obrotowy 2022: 119.597.191,74 zł
 4. Liczba zatrudnionych: 224 osoby
Informacje o Spółce:
 
Spółka posiada 6 zakładów:
 • Zakład Usług Komunalnych
 • Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
 • Zakład Robót Drogowych
 • Kryta Pływalnia Opoczyńska Fala
 • Schronisko dla Zwierząt
Przedmiot działalności:
 • – rozprowadzanie wody
 • – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • – wywóz i unieszkodliwianie  odpadów
 • – zarządzanie cmentarzami
 • – oczyszczanie miasta
 • – Roboty związane z budową dróg
 • – Działalność w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt
 • – Działalność obiektów sportowych
  Informacji udziela Główny Księgowy Telefon: 44 754 76 11