Oczyszczalnia ścieków

Układ technologiczny oczyszczalni

Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków w Opocznie, obejmuje następujące procesy jednostkowe:

  • W zakresie oczyszczalnia ścieków: cedzenie ścieków i usuwanie skratek na kratach gęstych (wraz z obróbką skratek), pompowanie ścieków do piaskownika poziomego (istnieje możliwość przepompowania nadmiaru ścieków w czasie wysokich napływów do zbiornika retencyjnego), usuwanie piasku w piaskowniku poziomym wraz z usuwaniem tłuszczu flotacyjnie, odbiór i płukanie piasku (separator – płuczka piasku), odpompowywanie tłuszczy, oczyszczanie ścieków z zawiesiny organicznej w osadnikach wstępnych, biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu czynnego prowadzone w warunkach beztlenowych (biologiczna defosfatacja, selektor), anoksycznych (denitryfikacja azotu azotanowego w komorze denitryfikacji, predenitryfikacji) oraz tlenowych ( nitryfikacja i utlenianie związków organicznych), w pojedynczej komorze defosfatacji i predenitryfikacji o selektorze, trzech komorach denitryfikacji, trzech komorach fakultatywnych (możliwość pracy jako komora nitryfikacji lub denitryfikacji) oraz trzech komorach nitryfikacji, symultaniczne strącanie fosforanów wspomagające proces biologicznej defosfatacji oraz sedymentacja zawiesin osadu czynnego w trzech osadnikach wtórnych. Istnieje możliwość gromadzenia ścieków oczyszczonych w zbiorniku celem wykorzystania jako wody technologicznej. Ścieki dowożone są odprowadzane do kanalizacji oczyszczalni przez stację zlewną i zbiornik ścieków dowożonych.
  • W zakresie przeróbki osadu: spust grawitacyjny osadu wstępnego, mechaniczne zagęszczenie osadu nadmiernego, mieszanie obu osadów, fermentacja w wydzielonej zamkniętej komorze fermentacji, magazynowanie i odgazowanie osadu przefermentowanego, odwadnianie na prasie filtracyjnej i higienizacja popiołami lotnymi, magazynowanie osadu odwodnionego w magazynie osadu, suszenie osadu w suszarni słonecznej.
  • W zakresie gospodarki biogazowej: odbiór biogazu z kopuły komory fermentacji, odsiarczanie biogazu w odsiarczalni, magazynowanie w zbiorniku. Biogaz wykorzystywany w kotłowni do ogrzewania, a ewentualny nadmiar wypalany jest w pochodni biogazu.

Opis pracy oczyszczalni

Ścieki sanitarne doprowadzane są na teren oczyszczalni rurociągiem grawitacyjnym z lewobrzeżnej części miasta oraz tłocznym przez pompownie z prawobrzeżnej części miasta. Oprócz tego do oczyszczalni dowożone są ścieki z osadników bezodpływowych z posesji nieskanalizowanych. Ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi kierowane są do automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych i zbiornika retencyjnego, z którego są cyklicznie spuszczane.

Ścieki po oczyszczaniu mechanicznym na kratach są pompowane poprze pompy pompowni głównej na piaskownik poziomy. Nadmiar ścieków jest tłoczony do zbiornika retencyjnego skąd w okresach zmniejszonego przepływu odpływa do pompowni głównej. Po odseparowaniu zawiesiny mineralnej i części zawiesiny flotującej w piaskowniku ścieki napływają grawitacyjnie do podwójnego osadnika wstępnego. Podczas sedymentacji i flotacji oddzielana jest frakcja organiczna, która przedostała się przez kraty. Ścieki po osadnikach trafiają do komory rozdziału, predenitryfikacji, defosfatacji. Po procesie defosfatacji i predenitryfikacji ścieki są kierowane na trzy ciągi biologicznego oczyszczania składające się z komory denitryfikacji, komory fakultatywnej i komory nitryfikacyjnej każdy. Ściek oczyszczony biologicznie odpływa grawitacyjnie do osadników wtórnych, w których zachodzi sedymentacja osadu. Osad poprzez komory osadowe i przepompownię zawracany jest jako recylkulowany lub podawany jako nadmierny do węzła osadowego.

Ścieki oczyszczone po osadnikach wtórnych odprowadzane są do kanału odpływowego, którym przez komory pomiaru jakości i ilości przepływu odpływają do odbiornika, a niewielka część pobierana jest jako woda technologiczna. Przeróbka osadów odbywa się w następującym ciągu technologicznym: osad wstępny odebrany z osadników wstępnych, zrzucany jest do zbiornika osadu wstępnego i nadmiernego zagęszczonego. Osad nadmierny po zagęszczeniu mechanicznym podawany jest do tego samego zbiornika osadu i mieszany z osadem wstępnym oraz flotatem z piaskownika. Zmieszane osady oraz części pływające są podawane do zamkniętej komory fermentacyjnej. Osad przefermentowany jest gromadzony w zbiorniku (komorze) odgazowania osadu, a następnie odwadniany w stacji odwadniania (budynek odwadniania I i II). W zależności od wyników laboratoryjnych może on być higienizowany popiołami bądź suszony w suszarni słonecznej. Odwodniony i zhigienizowany osad składowany jest w magazynie osadów, a następnie utylizowany (zagospodarowany) poza oczyszczalnią.

Ujmowany w komorze fermentacyjnej biogaz, jest odsiarczany w odsiarczalni, magazynowany w zbiorniku przeponowym, a następnie wykorzystywany w kotłowni. Nadmiar biogazu jest wypalany w automatycznej pochodni.

Procesy technologiczne oraz działanie urządzeń oczyszczalni są kontrolowane automatycznie przy pomocy zainstalowanych urządzeń pomiarowych (tlenomierze, pomiary azotu amonowego, azotanowego, fosforu fosforanowego, pH-metry, czujniki rozdziału faz, sondy pomiaru poziomu, przepływomierze). Regulacja większości procesów jest prowadzona w sposób automatyczny przy pomocy systemu automatyki.