Fundusze Europejskie

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie realizuje projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa: V Ochrona środowiska, działanie: V.2 Gospodarka odpadami pn.:

„Budowa placu kompostowania odpadów zielonych i innych bioodpadów, pochodzących z selektywnej zbiórki w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w miejscowości Różanna, gmina Opoczno.”

 

Wartość projektu: 4 272 478, 80 PLN

Dofinansowane projektu ze środków UE: 712 215, 97 PLN

 

Okres realizacji projektu: od 14.04.2022 r do 30.09.2022r.

 

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącej kompostowni na terenie ZUO w Różannie, poprzez budowę placu kompostowania. Wykonany zostanie plac kompostowania o powierzchni ok. 4 396,8 m2, który posiadać będzie nawierzchnię utwardzoną, betonową. Będzie to plac szczelny, wyposażony w ujęcie wód odciekowych. Zaplanowano wewnętrzną drogę technologiczną, która będzie wykonana wokół planowanego placu. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się realizację kanalizacji odciekowej pozwalającej na odprowadzenie wód odciekowych z planowanego placu kompostowego oraz drogi do planowanego, szczelnego zbiornika o pojemności czynnej około 380m3. Ponadto w ramach zadnia przewiduje się budowę niezbędnej instalacji elektroenergetycznej do zasilania przepompowni oraz oświetlenia terenu placu kompostowania.

Rozbudowa kompostowani na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Różanna przyczyni się do zwiększenia możliwości w zakresie przyjmowania i przetwarzania odpadów ulegających biodegradacji, co umożliwi zwiększenie skali zbiórki tych odpadów z terenu objętego projektem. Tym samym wpłynie to na poprawę gospodarki odpadami na terenie województwa łódzkiego.

Gmina Opoczno jest Partnerem projektu, który będzie realizował zadanie Promocja projektu.

 

Cel główny projektu:

Poprawa systemu gospodarowania odpadami na terenie III regionu gospodarki odpadami na terenie województwa łódzkiego.

 

Realizacja projektu umożliwi osiągnięcie następujących wskaźników produktu i rezultatu:

– liczba przebudowanych zakładów gospodarowania odpadami – 1,

– dodatkowe możliwości przerobowe w zakresie recyklingu odpadów (CI17) – 1 130,00,

– moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów – 1 575,00.