Cennik przyjęcie odpadów do ZUO

Zarząd PGK Sp. z o. o. w Opocznie (dalej: PGK) ustala następujące podstawowe stawki cen oraz zasady ich kształtowania za przyjęcie odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Różannej, gmina Opoczno (dalej: ZUO).

 

Podstawowe stawki cen za przyjęcia odpadów do ZUO wynoszą:

L.p.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena netto [zł/Mg]

1.

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

350,00

2.

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

350,00

3.

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

350,00

4.

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

200,00

5.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

200,00

6.

15 01 03

Opakowania z drewna

150,00

7.

15 01 04

Opakowania z metali

50,00

8.

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

300,00

9.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

300,00

10.

15 01 07

Opakowania ze szkła

200,00

11.

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

400,00

12.

16 01 03

Zużyte opony (osobowe)

500,00

Zużyte opony (ciężarowe, rolnicze, gabarytowe)

700,00

13.

16 02 11*

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC,HFC

500,00

14.

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12

500,00

15.

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione
w 16 02 09 do 16 02 12 (świetlówki)

2500,00

16.

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

500,00

17.

16 02 15*

Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń

500,00

18.

 

16 02 16

Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15

500,00

 

Tonery z drukarek

2 500,00

19.

16 06 01*

Baterie i akumulatory
ołowiowe

300,00

20.

16 06 02*

Baterie i
akumulatory niklowo-kadmowe

300,00

21.

16 06 03*

Baterie zawierające rtęć

300,00

22.

16 06 04

Baterie alkaliczne (z
wyłączeniem 16 06 03)

300,00

23.

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

300,00

24.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

200,00

25.

17 01 02

Gruz
ceglany

200,00

26.

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

250,00

27.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

300,00

28.

17 01 81

Elementy betonowe i kruszywa niezawierające asfaltu

200,00

29.

17 04 05

Żelazo i stal

100,00

30.

17 05 04

Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione

w 17 05 03

200,00

31.

19 05 01

Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych

450,00

32.

19 05 02

Nieprzekompostowane frakcje odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego

450,00

33.

19 05 03

Kompost nieodpowiadający wymaganiom (nienadający się do wykorzystania)

450,00

34.

19 05 99

Inne
niewymienione odpady

450,00

35.

19 08 01

Skratki

350,00

36.

19 08 02

Zawartość
piaskowników

350,00

37.

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej
obróbki odpadów inne niż wymienione

w 19 12 11

600,00

38.

20 01 01

Papier i tektura (bez zanieczyszczeń)

200,00

39.

20 01 02

Szkło

200,00

40.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

300,00

41.

20 01 10

Odzież

500,00

42.

20 01 11

Tekstylia

500,00

43.

20 01 13*

Rozpuszczalniki

5.000,00

44.

20 01 14*

Kwasy

9.000,00

45.

20 01 15*

Alkalia

9.000,00

46.

20 01 17*

Odczynniki fotograficzne

7.000,00

47.

20 01 19*

Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności

10.000,00

48.

20 01 21*

Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć

2 500,00

49.

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

500,00

50.

20 01 25

Oleje i tłuszcze jadalne

2.500,00

51.

20 01 26*

Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 05

2.500,00

52.

20 01 27*

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice

2.500,00

53.

20 01 31*

Leki cytotoksyczne i cytostatyczne

8.000,00

54.

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

8.000,00

55.

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w
16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory
zawierające te baterie

300,00

56.

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

300,00

57.

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

500,00

58.

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01
21, 20 01 23 i 20 01 35

500,00

59.

20 01 37*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

2.500,00

60.

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

200,00

61.

20 01 39

Tworzywa sztuczne (bez zanieczyszczeń)

200,00

62.

20 01 40

Metale

50,00

63.

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

400,00

64.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

400,00

65.

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

200,00

 66

20 02 03

Inne odpady nieulegające biodegradacji

350,00

67.

20 03 01

Niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne

500,00

68.

20 03 02

Odpady z
targowisk

400,00

69.

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

350,00

70.

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe (bez sprzętu elektrycznego i elektronicznego)

600,00

71

20 03 99

Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach

500,00

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT wg stawki 8%

1. Niniejsze Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 02.01.2020 r.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, tracą moc poprzednie akty regulujące sprawy stanowiące przedmiot niniejszego Zarządzenia.

3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.