Zmiana taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie informuje, iż w dniu 24.01.2023 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ogłoszono Decyzję znak WA.RZT.70.136.2022/6 z dn. 17.01.2023 r. skracająca okres obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Opoczno zatwierdzonej decyzją z dnia 21 czerwca 2021 r., znak: WA.RZT.70.140.2021/4 oraz zatwierdzająca nową taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Opoczno na okres 3 lat.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1549 ) zatwierdzona nowa Taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia jej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (tj. od 01 lutego 2023 r.).

 

Decyzja zatwierdzająca nową taryfę.