Szczegóły zamówienia

Zamówienie
08/2022

Przedmiot postępowania:
Dostawa kruszyw drogowych – 08/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf16.05.2022 r.pobierz plik
SWZ.pdf16.05.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 1 do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia.pdf16.05.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 2 do SWZ – Projekt umowy.pdf16.05.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 3 do SWZ – Wzór formularza ofertowego.docx16.05.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx16.05.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 5 do SWZ – ID postępowania na miniPortalu.pdf16.05.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania.pdf25.05.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert.pdf25.05.2022 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf06.06.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf21.06.2022 r.pobierz plik