Szczegóły zamówienia

Zamówienie
07/2022

Przedmiot postępowania:
Emulsja asfaltowa – 07/2022
Status postępowania:
Rozstrzygniete

Ogłoszenie – SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf16.05.2022 r.pobierz plik
SWZ.pdf16.05.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf16.05.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 2 – Projekt umowy.pdf16.05.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 3 – Wzór formularza ofertowego.docx16.05.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 4 do SWZ – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.docx16.05.2022 r.pobierz plik
Zał. nr 5 – Identyfikator postępowania na miniportalu.pdf16.05.2022 r.pobierz plik

Zapytania- Wyjaśnienia
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.pdf25.05.2022 r.pobierz plik

Zestawienie i wybór
Informacja z otwarcia ofert nr sprawy.pdf25.05.2022 r.pobierz plik
Zawiadomienie o wyborze oferty.pdf01.06.2022 r.pobierz plik
Ogłoszenie o wyniku postępowania.pdf14.06.2022 r.pobierz plik