RATOWNIK WODNY

 INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu – pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Kryta Pływalnia „Opoczyńska Fala”

OPIS STANOWISKA:

 1. Pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania  pomocy oraz podejmowanie akcji
 2. Kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się.
 3. Sygnalizowanie za pomocą gwizdka przekroczenia przez kąpiących zasad regulaminowych oraz zakończenie czasu trwania zajęć.
 4. Natychmiastowe reagowanie na wszelkie naruszenia regulaminu obowiązującego na hali
 5. Prawidłowe przygotowanie i użytkowanie basenów kąpielowych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz obowiązującymi normami sanitarno – W trakcie pełnienia służby oczyszczanie powierzchni wody i dna z wszelkich przedmiotów.
 6. W trakcie pełnienia służby ratownik ponosi odpowiedzialność za czystość i porządek na basenie i chodnika wokół niecek.
 7. Przestrzeganie przepisów BHP i regulaminów obowiązujących na terenie Krytej Pływalni „Opoczyńska Fala”.

WYMAGANIA:

 • posiadanie stopnia ratownika WOPR
 • ukończenie kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • posiadanie ważnej legitymacji członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy
 • posiadanie jednego patentu lub uprawnienia przydatnego w ratownictwie wodnym
 • udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin na pływalni lub parku wodnym

WYMAGANIA DODATKOWE:

 • Dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym)
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Odporność na stres
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • bogaty pakiet świadczeń socjalnych.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia:

– Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych lub uprawnienia ratownika wodnego.

– Aktualne zaświadczenie KPP.

– Aktualna legitymacja ratownika wodnego lub dokument potwierdzający przynależność w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa

 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku.
  (w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie do lekarza medycyny pracy).