Badanie sprawozdania finansowego 2021-2022

 
 
Zarząd
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Opocznie
 
 


Zaprasza
do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i rok obrotowy 2022 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.Oferta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 2. Udokumentowane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym potwierdzenie doświadczeń w badaniu spółek komunalnych.
 3. Proponowany harmonogram prac.
 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie raportu i opinii, łącznie z innymi kosztami tj. delegacje, noclegi, wyżywienie.
 5. Projekt umowy.
 6. Wartość sumy gwarantowanej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru.
Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2021 winno nastąpić nie później niż do dnia 30.04.2022r., za rok 2022 nie później niż do dnia 30.04.2023r.
 
Płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Zarząd Spółki opinii i raportu z badania.

Pisemne oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2021 i 2022” za pośrednictwem poczty na adres Spółki: 26-300 Opoczno, ul.Krótka 1, lub w wersji elektronicznej opatrzonych podpisem kwalifikowanym na adres sekretariat@pgk.opoczno.pl  w terminie do dnia 31.10.2021r.
 
Dodatkowe informacje:
 
 1. Przychody netto za rok obrotowy 2020:  33.038.375,64 zł
 2. Kapitał własny na dzień 31.12.2020r.: 37.566.115,69 zł
 3. Suma bilansowa za rok obrotowy 2020: 97.141.793,65 zł
 4. Liczba zatrudnionych: 198 osoby


Informacje o Spółce:
 
Spółka posiada 6 zakładów:

 • Zakład Usług Komunalnych
 • Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów
 • Zakład Robót Drogowych
 • Kryta Pływalnia Opoczyńska Fala
 • Schronisko dla Zwierząt

Przedmiot działalności:
 • – rozprowadzanie wody
 • – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • – wywóz i unieszkodliwianie  odpadów
 • – zarządzanie cmentarzami
 • – oczyszczanie miasta
 • – Roboty związane z budową dróg
 • – Działalność w zakresie zapobiegania bezdomności zwierząt
 • – Działalność obiektów sportowych

 

Informacji udziela Główny Księgowy
Telefon: 44 754 76 11

 


W wyniku ogłoszonego konkursu ofert, najkorzystniejszą była oferta firmy:

KPT Audyt Podatki Edukacja
ul. Armii Krajowej 14 lok. 34
94-046 Łódź

Wszystkim oferentom dziękujemy za udział w konkursie ofert.