Ogłoszenie w sprawie składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020.

 
 
Zarząd
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Opocznie
 
 


Zaprasza
do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem.Oferta powinna zawierać:

 1. Informację o oferencie, wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
 2. Udokumentowane doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek prawa handlowego, w tym potwierdzenie doświadczeń w badaniu spółek komunalnych.
 3. Proponowany harmonogram prac.
 4. Cenę za badanie sprawozdania finansowego, sporządzenie raportu i opinii, łącznie z innymi kosztami tj. delegacje, noclegi, wyżywienie.
 5. Projekt umowy.
 6. Wartość sumy gwarantowanej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 7. Aktualny odpis z właściwego rejestru.
Przedłożenie opinii i raportu z badania sprawozdania finansowego za rok 2019 winno nastąpić nie później niż do dnia 30.04.2020r., za rok 2020 nie później niż do dnia 30.04.2021r.
 
Płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Zarząd Spółki opinii i raportu z badania.

Pisemne oferty należy złożyć w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Oferta na badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020” za pośrednictwem poczty na adres Spółki: 26-300 Opoczno, ul.Krótka 1 w terminie do dnia 31.10.2019r.
 
Dodatkowe informacje:
 
 1. Przychody netto za rok obrotowy 2018:  22.945.212,47 zł
 2. Kapitał własny na dzień 31.12.2018r.: 34.461.404,88 zł
 3. Suma bilansowa za rok obrotowy 2018: 92.057.887,43 zł
 4. Liczba zatrudnionych: 193 osoby


Informacje o Spółce:
 
Spółka posiada 3 zakłady:

 • Zakład Usług Komunalnych
 • Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczalni
 • Zakład Unieszkodliwiania Odpadów

Przedmiot działalności:
 • – rozprowadzanie wody
 • – odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 • – wywóz i unieszkodliwianie  odpadów
 • – pogrzeby i działalność pokrewna
 • – oczyszczanie miasta

 

Informacji udziela Główny Księgowy
Telefon: 44 754 76 11 wew 114
Rozmiar czcionki
Wybierz kolor tła