ODPADY PROBLEMOWE I NIEBEZPIECZNE

Powstające w naszych gospodarstwach domowych odpady problemowe i niebezpieczne nie mogą trafić do pojemników/worków służących do selektywnego zbierania odpadów. Jednak – w ramach comiesięcznej opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, którą mieszkańcy regularnie uiszczają  są one nieodpłatnie przyjmowane w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) –Dotyczy tylko mieszkańców Gminy i Miasta OPOCZNO.

W przypadku innych gmin mieszkańcy powinni oddawać tego typu odpadów do PSZOK-ów znajdujących się na ich terenie.

Odpady przyjmowane w PSZOK-u OPOCZNO – dla mieszkańców miasta i gminy OPOCZNO:

• odpady niebezpieczne np. oleje, opakowania po środkach ochrony roślin, pozostałości farb, lakierów i inne chemikalia,
• popiół
• odpady budowlane, rozbiórkowe i remontowe
• zużyte opony
• pozostałe selektywnie wydzielone odpady niebędące opakowaniami z tworzyw sztucznych i szkła (wiadra, miski, folie rolnicze, szkło okienne),
• przeterminowane leki,
• zużyte baterie i akumulatory
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• odpady wielkogabarytowe, m.in. meble, dywany, okna, drzwi, grzejniki, duże przedmioty z metalu, ceramiki
• posegregowane surowce wtórne (szkło, papier, tworzywa sztuczne).
Odpady będą bezpłatnie odbierane od mieszkańców miasta i gminy OPOCZNO, którzy regularnie wnoszą opłatę za odpady (po okazaniu dowodu osobistego lub potwierdzenia wniesienia opłaty za odpady).

POZOSTAŁE ODPADY
Jeśli masz w swoim gospodarstwie domowym inne odpady, które nie zostały wymienione powyżej, i nie wiesz, co z nimi zrobić, skontaktuj się z nami pod nr tel. 44 754 76 06