Komunikat dotyczący odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Opoczno.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie informuje, iż zgodnie z art. 9 ust 1 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę oraz zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001R Nr 72 poz. 747 z późn. zm.) zabrania się wprowadzania ścieków  bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

 

Na podstawie art.9 ust. 3 w/w ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest zobowiązane do regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. W związku z powyższym Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Opocznie informuje, iż od dnia 26.07.2021 rozpocznie kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej. Celem kontroli będzie wyeliminowanie między innymi prawem zakazanego odprowadzania wód opadowych (rynny dachowe, kratki ściekowe) do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

W przypadku istnienia przedmiotowych przyłączeń wzywamy do trwałego odcięcia elementów odprowadzających wody opadowe do kanalizacji sanitarnej,oraz zgłoszenie w formie pisemnej do PGK Sp. z o.o. w Opocznie przy ul. Krótkiej 1 odłączenia instalacji. Informujemy, iż wobec zgłoszeń przyjętych do  31 sierpnia 2021 r. nie zostaną wszczęte postępowania karne. Zgłoszenia przyjęte po w/w terminie lub stwierdzone przez komisje nielegalnego odprowadzania wód opadowych zostanie potraktowane jako bezumowne korzystanie z kanalizacji co, zgodnie z art. 28 ust 4a w zw. Z ust 4 w/w ustawy, stanowi przestępstwo i zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000zł.